Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

 • Offertes zijn 1 maand geldig en zolang het betreffende materiaal beschikbaar is uit onze eigen stock. De materialen worden pas gereserveerd na een bevestiging.
 • Wanneer Van Gorp Events ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d.m. niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.
 • In geval van onvoorzienbare gebeurtenissen, zonder dat het in de macht ligt van de Van Gorp Events en de klant om deze te vermijden, en voor zover zij tot gevolg hebben dat de economische basis van het contract wordt verstoord ten nadele van één van de partijen, zullen de partijen het contract opnieuw overleggen met het oog op de aanpassing of beëindiging ervan. Bij afwijzing of mislukking van de heronderhandelingen binnen een week, kan Van Gorp Events het contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.
 • Klachten betreffende de geleverde diensten en elk protest dienen te gebeuren per aangetekend schrijven en dit binnen de acht dagen na factuurdatum.
 • Alleen de algemene en bijzondere voorwaarden zoals vermeld op de contracten en hun bijvoegsels, alsook op de facturen van Van Gorp Events zijn van toepassing met uitsluiting van eender welke voorwaarde van andere partijen. Indien de algemene verkoopsvoorwaarden en de bijzondere verkoopsvoorwaarden met elkaar in conflict zijn, worden de laatstgenoemde van toepassing.
 • Behoudens afwijkend beding, zijn de facturen van Van Gorp Events netto contant betaalbaar, dit wil zeggen binnen de 8 (acht) dagen na hun ontvangst. In geval van niet of laattijdige betaling – en zonder dat er aanmaning noodzakelijk is – worden de verschuldigde bedragen, vanaf de vervaldag, met 10% intrest verhoogd. Buiten de bovenvermelde intresten, is tevens een bedrag gelijk aan 10% van de onbetaalde bedragen verschuldigd ten titel van schadeloosstelling en dit op onherleidbare wijze.
 • De klant verbindt zich ertoe zich te laten verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandverzekering bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij die elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangstname tot weder afgifte van de gehuurde goederen, met afstand van elk recht op verhaal lastens Van Gorp Events.
 • De door Van Gorp Events als publiciteit gebruikte foto’s zijn louter informatief en zijn niet bindend, zodat verhuurder goederen hiervan kunnen afwijken.
 • Bij leveren of ophalen is 15min wachttijd voorzien. Langere wachttijden te wijten aan de klant zullen worden verrekend.
 • In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing. VERHUURVOORWAARDEN FEESTMATERIALEN
 • Verhuurde materialen dienen op de afgesproken datum te worden terugbezorgd, in dezelfde staat als het werd afgeleverd bij aanvang van de huur. Indien de goederen niet werden gesorteerd of gereinigd, worden er extra kosten reinigingskosten aangerekend. Elk verhuurd goed dat niet wordt teruggegeven, zal aangerekend worden aan zijn nieuwprijs. De klant heeft het recht om bij de in ontvangst name van de goederen aanwezig te zijn teneinde deze na te tellen, evenals bij het nazicht van de teruggebrachte goederen teneinde de vaststellingen te verifiëren. Indien het transport door Van Gorp Events of derden gebeurt, dan wordt het nazicht gedaan bij aankomst van het transport bij Van Gorp Events. De klant neemt hiertoe zelf het initiatief en dient zelf zijn schikkingen te treffen met het oog op het nazicht. Zijn eventuele afwezigheid impliceert dat hij afstand doet van zijn recht. in dat geval zal de telling en de eventuele vaststelling van tekorten en/of schade door Van Gorp Events tegenstelbaar en bindend zijn.
 • De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de verhuurde goederen. Hij zal dit dan ook binnen de 24 uur aan Van Gorp Events meedelen en verbindt zich ertoe dit te vergoeden tegen nieuwwaarde. Van Gorp Events raadt de klant steeds aan een verzekering af te sluiten tegen dit soort risico’s. Indien de klant niet (tijdig) aan deze verwittigingsplicht voldoet en dit zou leiden tot verlies van aanspraken op een verzekeringsuitkering of van de mogelijkheid om een derde aansprakelijk te stellen of op enige andere wijze Van Gorp Events zou schaden, is de klant voor deze schade aansprakelijk. De klant dient de goederen te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en het transport. Laden en lossen valt onder de aansprakelijkheid van de klant.
 • Van Gorp Events kan niet aansprakelijk gesteld worden voor incorrect of te laat leveren van de goederen. De leveringstermijnen worden enkel gegeven ter informatie, zijn niet bindend, en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding, noch tot annulering van de reservatie.
 • Het transport gebeurt altijd voor rekening en onder volle verantwoordelijkheid van de klant. Indien het transport door Van Gorp Events gebeurt, wordt de klant geacht aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid zal Van Gorp Events ofwel de goederen ter plaatse afzetten onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant of de goederen terug meenemen naar zijn magazijn, dit om diefstal en andere risico’s uit te sluiten. In dit laatste geval worden de extra transportkosten aangerekend aan de klant. De levering gebeurt gelijkvloers, aan de ingang voor zover deze makkelijk te bereiken is. Het terrein dient voldoende verhard en berijdbaar te zijn voor zwaar verkeer voor het leveren en ophalen van de goederen. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, worden bijkomende kosten aangerekend. Bij de ophalen van de gehuurde goederen moeten deze toegankelijk zijn en klaar staan om ingeladen te worden (in de voorziene transportkarren en —bakken). Bij gebreke hieraan, verbindt de klant zich ertoe de bijkomende kosten te vergoeden. VERHUURVOORWAARDEN TENTEN

• Alle tenten moeten in de grond verankerd kunnen worden d.m.v. piketten. Indien de ondergrond bestaat uit klinkers, asfalt, beton of tegels kan er een uitzondering gemaakt worden als dit op voorhand zo werd overeengekomen, eventueel tegen meerprijs ten laste van de klant. Ten allen tijde kan Van Gorp Events weigeren een tent te plaatsen indien de stabiliteit niet gegarandeerd kan

worden.

 • De locatie dient gemakkelijk bereikbaar te zijn met een vrachtwagen. Indien de loopafstand van de vrachtwagen tot de plaats voor het opstellen van de tent meer dan 15 meter bedraagt, dient te huurder dit vooraf door te geven en kan hiervoor een meerkost aangerekend worden. Indien dit niet vooraf wordt doorgegeven, wordt hiervoor zonder meer een extra vergoeding aangerekend.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient er steeds een meter vrije ruimte rondom de tent voorzien te worden zodat de opbouw en afbraak naar behoren kan uitgevoerd worden.
 • Obstakels zoals takken of struiken mogen het tentzeil niet raken om beschadiging te voorkomen.
 • Tenten worden steeds door Van Gorp Events of met hun hulp opgesteld. Zelf tenten afhalen en opstellen is, behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraken, niet mogelijk.
 • Indien is afgesproken de tent samen met de klant op te stellen, zal de klant op het afgesproken tijdstip het minimaal aantal personen voorzien dat hiervoor werd meegedeeld. Indien er te weinig helpers aanwezig zijn, wordt er een vergoeding aangerekend voor de bijkomende duur voor opbouw/afbraak.
 • Het tijdstip van opbouw en afbraak van de tent wordt in overleg met de klant bepaald. De huurder zorgt er voor dat de tent tegen het afgesproken tijdstip van afbraak volledig leeg is. Afhankelijk van het verkeer, weersomstandigheden en evenementen eerder die dag, kan er worden afgeweken van de besproken planning.
 • Het is verboden klevende materialen en materialen die kleur kunnen afgeven, o.a. crêpepapier en ballonnen, aan de tentzeilen en frames te bevestigen. Lampen en verwarmingselementen kunnen enkel worden geplaatst indien er geen brandplekken en brandgaten in de zeilen ontstaan. Schade aan de verhuurde materialen, in welke vorm dan ook, wordt volledig aangerekend tegen nieuwwaarde.
 • De tenten worden netjes en hygiënisch afgeleverd. Bij buitensporige vervuiling zullen kosten in rekening worden gebracht voor de extra reiniging.
 • Het is verboden in de tenten te koken of te barbecueën. Schade welke hierdoor optreedt zal in nieuwwaarde worden aangerekend.
 • Indien de ondergrond te drassig is, bijvoorbeeld als gevolg van de weersomstandigheden, dient dit vooraf gemeld te worden zodat er naar een gepaste oplossing gezocht kan worden.
 • De huurder is volledig aansprakelijk voor verlies, diefstal, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van het materiaal door welke oorzaak dan ook vanaf de plaatsing van de tent tot en met de afbraak en voor de volledige huurperiode. De huurder is gehouden alle hieruit voortvloeiende schade te vergoeden aan de verhuurder tegen nieuwwaarde. Ook overmacht zoals bv. stormschade of overmatige sneeuwval vallen onder de aansprakelijkheid van de huurder. Indien de weersomstandigheden te gevaarlijk zijn/worden, moet worden overgegaan tot gecontroleerde afbraak van de tent, in samenspraak met Van Gorp Events. Van Gorp Events raadt de klant hiervoor aan een verzekering af te sluiten bij zijn verzekeringsagent.
 • Van Gorp Events kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan materialen die geen eigendom zijn van Van Gorp Events Van Gorp Events en/of hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen NOOIT aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen bij een eventueel ongeval bij het gebruik van hun gehuurde goederen.